ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ FORD
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ FORD

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε (στο εξής τα “Δεδομένα”) θα τυγχάνουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:
a. Για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας (στο εξής η “Υπηρεσία”) σύμφωνα με την σύμβαση μεταξύ εσάς και AUTOTECHNICA HELLAS ΜATEE (στο εξής η “Εταιρεία”),
b. Για να μπορεί η Εταιρεία να διενεργεί έρευνες ικανοποίησης πελατών (στο εξής η “Ικανοποίηση Πελατών”) αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σύμφωνα με το έννομο συμφέρον της Εταιρείας,
c. Υπό τον όρο παροχής της ρητής σας συναίνεσης, για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών καθώς και για την αποστολή διαφημίσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή την διενέργεια ερευνών αγοράς (στο εξής “Μάρκετινγκ”),
d. Υπό τον όρο παροχής της ρητής σας συναίνεσης, για την επικοινωνία των Δεδομένων στις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες με την Εταιρεία, καθώς και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των οικονομικών και της ασφάλισης που θα τις επεξεργάζονται για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και διαφημίσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ή την διενέργεια ερευνών αγοράς (στο εξής “Μάρκετινγκ Τρίτων”).
Τα Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας).

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παροχή των Δεδομένων δεν είναι ποτέ υποχρεωτική. Ωστόσο, αν δεν παρέχετε τα Δεδομένα που είναι σημειωμένα ως υποχρεωτικά η Εταιρεία δεν θα μπορεί να σας παρέχει την Υπηρεσία. Από την άλλη πλευρά, αν δεν παρέχετε τα Δεδομένα που είναι προαιρετικά, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία σε κάθε περίπτωση.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας και σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις και εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ.
Τα Δεδομένα μπορεί να επικοινωνηθούν σε τρίτους προς συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, εκτέλεση εντολών Δημοσίων Αρχών ή άσκηση δικαιώματος της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ
Στο πλαίσιο των συμβατικών της σχέσεων η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει τα Δεδομένα σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της φύλαξής τους σε βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται εταιρείες οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των Δεδομένων περιορίζονται στους σκοπούς της επεξεργασίας και διενεργούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Σε περίπτωση διαβίβασης των Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ η Εταιρεία θα λάβει κάθε κατάλληλο συμβατικό μέτρο για να εγγυηθούν επαρκή προστασία των Δεδομένων συμπεριλαμβανομένων – μεταξύ άλλων – συμβάσεων με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή της ΕΕ για την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΒΕΛΜΑΡ / AUTOTECHNICA HELLAS ΜATEE, με έδρα Βιλτανιώτη 31, 145 64 Κ. Κηφισιά.

ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την παροχή της Υπηρεσίας και την Ικανοποίηση Πελατών θα τηρούνται από την Εταιρεία για το διάστημα που είναι αυστηρά αναγκαίο για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών. Αναφορικά με τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την παροχή της Υπηρεσίας, η Εταιρεία δύναται να εξακολουθεί να αποθηκεύει τα Δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο διάστημα, όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας αναφορικά με ενδεχόμενη ευθύνη από την παροχή της Υπηρεσίας.
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς Μάρκετινγκ θα τηρούνται από την στιγμή που παρέχετε την συναίνεσή σας μέχρι την στιγμή που ανακαλείτε την συναίνεση. Μόλις ανακληθεί η συναίνεση, τα Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους σκοπούς αυτούς, αν και η Εταιρεία δύναται να εξακολουθεί να τα τηρεί, ειδικά όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας αναφορικά με ενδεχόμενη ευθύνη από την εν λόγω επεξεργασία, εκτός αν παρασχεθούν πρόσθετες διευκρινίσεις από την αρμόδια Εποπτική Αρχή για τον σκοπό αυτό.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
1. το δικαίωμα πρόσβασης σημαίνει το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία ενημέρωση για το αν τα Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας και, ανάλογα την περίπτωση, να έχετε πρόσβαση σε αυτά,
2. το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής σημαίνει το δικαίωμα να λάβετε διόρθωση ανακριβών ή/και ελλιπών Δεδομένων, καθώς και την διαγραφή των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο,
3. το δικαίωμα περιορισμού των μέσων επεξεργασίας σημαίνει το δικαίωμα να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο,
4. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σημαίνει το δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπου, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους,
5. το δικαίωμα εναντίωσης σημαίνει το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένου όταν τα Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς μάρκετινγκ ή profiling, ανάλογα την περίπτωση,
6. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων.
Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα γράφοντας στην AUTOTECHNICA HELLAS ΜATEE, 145 64 Βιλτανιώτη 31, ή στο [email protected].
Η ιστοσελίδα www.ford-velmar.gr χρησιμοποιεί cookies και ανάλογες τεχνολογίες για τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας και την εμφάνιση διαφημίσεων ειδικά για σας.
 

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να διαχειριστείτε τα cookies στη σελίδα των ρυθμίσεων, αλλά αυτό μπορεί να περιορίσει ή να μην επιτρέψει τη χρήση συγκεκριμένων δυνατοτήτων της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε, για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πολιτική εμπιστευτικότητας και cookies.
Test Drive
Ραντεβού για Service
Τηλεφωνήστε μου
Έντυπα Επιβατικών
Έντυπα Επαγγελματικών